Kuća u Klancu

Postojeći motel, kojeg porodica vodi kao porodični biznis, bila je vodilja ideja da se u
njegovoj blizini napravi i porodična vila.
Sa arhitektonskog aspekta, sama lokacija nam se nije učinila kao obećavajuća, s
obzirom na blizinu vrlo frekvente saobraćajnice, s obzirom na sve osobine klanca –
manjak sunca, višak vlage, te na blizinu poslovnog objekta motela sa istočne strane i
benzinske pumpe sa zapadne strane.
Jedina pozitivna strana bila je rijeka Lašva sa južne, unutrašnje strane lokacije te
nevjerovatna blizina šume preko rijeke i nekoliko visokih borova na samoj lokaciji. Zato
smo to uzeli kao okosnicu projektantskog pristupa.
Napraviti kuću sa dva lica, jednim vanjskim, dosta zatvorenim prema saobraćajnici i
širokom zaštitnom pojasu, i drugim sunčanim, unutrašnjim, prema rijeci i šumi.
Dosta uzak ali dugačak građevinski dio lokacije je tako analizom dao jedinu moguću
formu tlocrta. L oblik organizacije je bio nužan da se formira unutrašnje dvorište i
sačuvaju borovi.
Duža strana tog L oblika ide paralelno sa saobraćajnicom i ona je skoro zatvorena u
prizemlju osim ulaza i jednog ostakljenog dijela koji omogućava domaćinu doživljaj
prednje livade – prozor u cilizaciju.Usko dugačko krilo završava zabatom prema motelu.
Ozbiljnost i zatvorenost ove strane kuće se dodatno rješava materijalizacijom u tamnom
limu koji od krova do zemlje prizemlja vrlo zaštitnički i neutralno krije dešavanja u kući.
Pokoji svjetlosni vertikalni potez – procjep na prvom spratu i krovu daje suptilni znak
življenja kad se noću upale svjetla.

 • LOCATION

  Zenica, Bosna i Hercegovina

 • TYPOLOGY

  individualni stambeni objekat

 • SURFACE

  900m2

 • YEAR

  2021

 • STATUS

  realizirano